Сучасні та перспективні спеціальності можна здобути, навчаючись на факультеті готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (ГРТБ) Національного університету харчових технологій. Випускники факультету – майбутні керівники у готельному, ресторанному бізнесі та туризмі, які своєю працею сприятимуть незабутнім безпечним подорожам та перебуванню в комфортних умовах у готельно-ресторанних комплексах.

Цілями діяльності факультету ГРТБ є:

 задоволення потреб України у висококваліфікованих фахівцях з вищою освітою для готельно-ресторанного та туристичного бізнесу;

організація і проведення прикладних і пошукових, наукових досліджень в галузі туризму, готельно-ресторанної справи, харчових технологій, і впровадження їх в діяльність підприємств;

задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку.

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу був започаткований у 2007 році і остаточно сформований у нинішньому складі у 2011 році відповідно до наказу ректора університету (№ 48  від 21 березня 2011 року) в результаті реорганізації факультету «Технології оздоровчих продуктів та готельно-ресторанної справи». У складі факультету функціонують дві випускові кафедри – технології харчування та ресторанного бізнесу, туристичного та готельного бізнесу, та дві загальноосвітні кафедри – безпеки життєдіяльності та іноземних мов професійного спрямування. Очолює факультет д.т.н., професор Доценко  Віктор Федорович.

Підготовка фахівців на факультеті ГРТБ здійснюється за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями напрямів:

  1. Напрям «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»:

- «бакалавр» (денна форма навчання – 4 роки, заочна – 4,5 роки, денна зі скороченим терміном навчання – 2 роки,

заочна зі скороченим терміном навчання – 2,5 роки).

Спеціальність «Технології харчування»:

- «спеціаліст» (на базі ОКР «бакалавр»: денна і заочна форма навчання – 1 рік);

- «магістр» (на базі ОКР «бакалавр» і/або «спеціаліст»: денна і заочна форма навчання – 1,5 роки).

Спеціальність «Технології в ресторанному господарстві»:

- «магістр» (на базі ОКР «бакалавр» і/або «спеціаліст»: денна і заочна форма навчання – 1,5 роки).

  1. Напрям «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»:

- «бакалавр» (денна форма навчання – 4 роки, заочна – 4,5 роки, денна зі скороченим терміном навчання – 2 роки,

заочна зі скороченим терміном навчання – 2,5 роки).

Спеціальність «Готельна і ресторанна справа»:

- «спеціаліст» (на базі ОКР «бакалавр»: денна і заочна форма навчання – 1 рік);

- «магістр» (на базі ОКР «бакалавр» і/або «спеціаліст»: денна і заочна форма навчання – 1,5 роки).

  1. Напрям «ТУРИЗМ» (спеціалізація: Винний туризм, Міжнародний туризм):

- «бакалавр» (денна форма навчання – 4 роки, заочна – 4,5 роки, денна зі скороченим терміном навчання – 2 роки,

заочна зі скороченим терміном навчання – 2,5 роки).

Спеціальність «Туризмознавство»:

- «магістр» (на базі ОКР «бакалавр»: денна форма навчання – 1,5 роки).

Науково-педагогічний колектив факультету, форми та методика навчання, фундаментальні та спеціалізовані дисципліни дають глибоку всебічну підготовку, змогу розкрити потенціал кожного студента.

      Діяльність спеціаліста з готельної і ресторанної справи та туристичного бізнесу полягає в :

- організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- організації виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства;

- організація процесу виробництва і надання готельних послуг;

- забезпеченні охорони праці та техніки безпеки;

- забезпеченні належного рівня якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;

- вивченні маркетингової діяльності та комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- опануванні чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги;

- плануванні та проектуванні закладів готельного і ресторанного бізнесу;

- володінні практичними навичками роботи з комп’ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій;

- досконалому володінні сучасною діловою українською і іноземними мовами професійного спрямування.

Фахівці з готельно-ресторанної справи та туристичного бізнесу готуються як керівники для роботи в готелях, ресторанах, туристичних і санаторно-курортних комплексах, з організації відпочинку, конференц-сервісу та спеціального обслуговування.

Випускник готельно-ресторанної справи за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: маркетинг, менеджмент, PR, логістика, фінанси тощо.

Розвинена інфраструктура, сучасне обладнання аудиторій, лабораторій, інформаційна база, достатній бібліотечний фонд з електронним каталогом, електронними підручниками, навчально-методичним забезпеченням дисциплін, комп’ютерною мережею, доступом до Інтернету сприяють високій якості навчання студентів факультету.

Студенти факультету мають можливість працювати у наукових гуртках під керівництвом досвідчених викладачів факультету над розв'язанням актуальних проблем технології харчування, туристичного бізнесу та готельно-ресторанної справи. Зокрема, розробляти нові технології приготування страв, збалансованих за своїми хімічними показниками, досліджувати їх фізико-хімічні властивості та показники якості.

Для набуття практичного досвіду зі студентами проводяться майстер-класи відомих шеф-кухарів України з кулінарного та кондитерського мистецтва, виїзні заняття у готельно-ресторанних комплексах “Прем'єр Палац”, “Президент-готель”, “Україна”, “Дніпро”, “Київ”, “Салют”, та інших.

На факультеті навчання студентів здійснюється як за традиційними методиками, включаючи лекції, семінарські і лабораторні заняття, так і з використанням новітніх форм навчання. Під час навчального процесу відбувається заохочення і стимулювання пізнавальної діяльності студентів шляхом участі у конкурсах, олімпіадах, конференціях, відвідування закладів ресторанного господарства, з метою спостереження і дослідження виробничого процесу. Для самостійної роботи студентів викладачами факультету розроблено комплекс творчих та ситуаційних завдань.

Підготовка фахівців для готельної та туристичної сфери здійснюється за Державними стандартами вищої освіти. Впродовж навчання студенти мають можливість вивчити комплекс функцій розвитку готельної та туристичної індустрії на сучасному етапі, до якої входять управління сучасним готелем або турфірмою, фінансовими доходами, інформаційними технологіями, готельним та туристичним маркетингом, безпекою в готелі; етапи ділового спілкування в сфері сервісу; управління якістю послуг; дизайну і проектування; логістики та впровадження комп'ютерних технологій в індустрію гостинності. Велика увага на факультеті приділяється вивченню іноземних мов професійного спрямування. Студенти вивчають три іноземні мови - англійську, німецьку, французьку та італійську факультативно.

Впродовж чотирьох років навчання студентові відкриється можливість оволодіти знаннями з таких дисциплін: «Організація ресторанного господарства», «Організація готельного господарства», «PR-технології в готельно-ресторанному бізнесі», «Інформаційні технології в готельному і ресторанному бізнесі», «Технологія продукції ресторанного господарства», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Маркетинг готельного і ресторанного господарства», «Управління якістю товарів і послуг у готельно-ресторанному господарстві», «Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства», «Дизайн об'єктів готельно-ресторанного господарства», «Світовий туризм і готельне господарство», «Рекреаційні комплекси світу» і ін.

Уже доброю традицією стали подорожі цікавими куточками нашої країни та закордону з метою встановлення професійних звязків туристичного профілю та обміну досвідом. Студенти мають можливість помандрувати до Львова, Одеси, Умані, Кам’янця – Подільського,  ознайомитися з культурою Туреччини та Угорщини, беручи участь в туристичних фестивалях та конференціях, обмінятися творчими ідеями з ровесниками за кордоном.

На факультеті традиційно проводяться зустрічі з відомими фахівцями готельно-туристичного бізнесу та майбутніми роботодавцями, на яких студенти мають нагоду поспілкуватися в неформальній обстановці , дізнатись про секрети професійної майстерності, інноваційні технології в туристичному сервісі.

Студенти вміло та вдало поєднують успішне навчання, плідну наукову роботу, за результатами якої публікують статті у фахових і зарубіжних виданнях, беруть активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, спеціалізованих виставок, культурному житті факультету та університету. Університетські заходи, які відбуваються завдяки злагодженій, відданій і натхненній співпраці студентської команди, не обходяться без страв, приготованих на «кухні факультету», пива, звареного у лабораторії-пивоварні, та якісної організації обслуговування. Студентська рада виступила ініціатором щорічного святкування Всесвітнього дня туризму – і вже третій рік поспіль факультет є активним і незмінним його організатором та ідейним натхненником.

Викладацький колектив факультету – однодумці, які вивчають та інтегрують інноваційні технології у навчальний процес. Викладацький склад об’єднує спільне прагнення підготувати професіоналів, мотивованих, цілеспрямованих і здатних швидко адаптуватися до запитів ринку і постійно зростаючих вимог споживачів, які реалізують себе не тільки в улюбленій, а і престижній та високооплачуваній сфері.

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу є:

·           європейським за своїм світоглядом,

·           українським за своїм характером роботи,

·           українсько-європейським у своєму освітньому підході.